Lead Coordinator
Bas de Leng
University of Münster (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Germany
Tel.: +49 251 8353126
E-Mail: bdeleng@uni-muenster.de

Coordinator University Medical Center Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), the Netherlands
Koen Vincken
Tel.: +31 88 7553169
E-Mail: k.vincken@umcutrecht.nl

Coordinator University of Turku (Turun Yliopisto), Finland
Laura Helle
Tel.: +35 8408225842
E-Mail: lhelle@utu.fi